Προσαυξήσεις έναντι Προπληρωμών

Τόσο οι δεδουλευμένες όσο και οι προπληρωμές είναι εξίσου σημαντικές για τη λογιστική και συνεπώς η σαφής κατανόηση της βασικής διαφοράς μεταξύ των δεδουλευμένων και των προπληρωμών είναι σημαντική για έναν λογιστή ώστε να διασφαλίζεται ότι καταγράφονται με ακρίβεια. Οι δεδουλευμένοι τόκοι και οι προπληρωμές είναι γνωστοί ως διορθωτικές εγγραφές στη μελέτη λογιστικής. Τόσο οι δεδουλευμένες όσο και οι προπληρωμές είναι σημαντικές καταχωρήσεις στις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης, καθώς εξυπηρετούν το σκοπό παροχής καλύτερης γνώσης και πληροφόρησης σχετικά με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας και τις αλλαγές που αναμένονται στο μέλλον. Το ακόλουθο άρθρο παρέχει μια σαφή εξήγηση για τις δεδουλευμένες και τις προπληρωμές και θα επισημάνει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των δεδουλευμένων και των προπληρωμών.

Τι είναι οι δεδουλευμένοι λογαριασμοί;

Οι δεδουλευμένοι τόκοι αποτελούνται από δεδουλευμένα έξοδα και δεδουλευμένα έσοδα. Τα δεδουλευμένα έσοδα είναι εκείνα που η εταιρεία έχει ήδη κερδίσει, αλλά δεν έχει λάβει μετρητά για. Τα δεδουλευμένα έξοδα, από την άλλη πλευρά, είναι τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά τα μετρητά δεν έχουν καταβληθεί φυσικά. Οι δεδουλευμένοι λογαριασμοί γίνονται για τις δαπάνες ή τα έσοδα που είναι ήδη γνωστά από την επιχείρηση και καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις όταν και πριν εμφανιστεί η ανταλλαγή μετρητών και κεφαλαίων. Αυτός ο τρόπος λογιστικής διασφαλίζει ότι όλες οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων σε πίστωση και των μηνιαίων τόκων που καταβάλλονται, καταγράφονται για την περίοδο. Οι δεδουλευμένοι συνιστούν τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν, όπως οι μισθοί που οφείλονται στο τέλος του μήνα και τα δεδουλευμένα ποσά που πρέπει να εισπραχθούν, όπως τα κεφάλαια που θα εισπράξουν οι οφειλέτες.

Ποιες είναι οι Προπληρωμές;

Οι προπληρωμές μπορούν επίσης να χωριστούν σε προπληρωμένα έσοδα και προπληρωμένα έξοδα. Εάν ένας πελάτης πληρώσει για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκ των προτέρων, αυτό θα καταγραφεί ως προπληρωμένο εισόδημα. Σε αυτήν την περίπτωση, παρόλο που ο πελάτης πλήρωσε νωρίς, δεν έχουν λάβει ακόμη το προϊόν και επομένως η εταιρεία δεν μπορεί να το καταγράψει ως εισόδημα. Μόλις το προϊόν παραληφθεί από τον πελάτη, το προϊόν πραγματοποιείται ως έσοδο στους λογαριασμούς της εταιρείας. Από την άλλη πλευρά, εάν η εταιρεία πλήρωσε εκ των προτέρων τις αγορές πρώτων υλών πριν από την παραλαβή αυτών των πρώτων υλών, αυτό καταγράφεται ως προπληρωμένο έξοδο. Τα προπληρωμένα έσοδα καταχωρούνται ως υποχρέωση και τα έξοδα προπληρωμής καταχωρούνται ως στοιχεία ενεργητικού.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δεδουλευμένων και των προπληρωμών;

Οι δεδουλευμένες και οι προπληρωμές είναι σημαντικές συνιστώσες των λογιστικών καταστάσεων διότι δείχνουν τα ποσά που είναι γνωστό ότι η επιχείρηση λαμβάνει και πληρώνει στο μέλλον, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία να προετοιμάσει καλύτερα τους πόρους και τα σχέδιά της για το μέλλον ενσωματώνοντας αυτές τις πληροφορίες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι δεδουλευμένοι τόκοι περιλαμβάνουν δεδουλευμένα έξοδα και δεδουλευμένα έσοδα, ενώ οι προπληρωμές περιλαμβάνουν προπληρωμένο εισόδημα και προπληρωμένα έξοδα. Η καταγραφή των δεδουλευμένων και των προπληρωμών εξασφαλίζει ότι τα λογιστικά στοιχεία καταγράφονται όταν και όταν τα έσοδα ή τα έξοδα γνωστοποιούνται, αντί να περιμένουν τα κεφάλαια να ανταλλάσσουν πραγματικά χρήματα. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι τα δεδουλευμένα έσοδα και έξοδα είναι εκείνα που πρόκειται να πληρωθούν ή ληφθούν και τα προπληρωμένα έσοδα ή έξοδα είναι εκείνα που έχουν καταβληθεί ή εισπραχθεί εκ των προτέρων. Στο τέλος της λογιστικής περιόδου, η εταιρεία αξιολογεί την κατάσταση των δεδουλευμένων και των προπληρωμών και κάνει καταχωρήσεις για να προσαρμόσει το εισόδημα που κέρδισε και τα έξοδα που προέκυψαν.

Διαφορά μεταξύ δεδουλευμένων και προπληρωμών

Περίληψη:

Προσαυξήσεις έναντι Προπληρωμών

• Οι δεδουλευμένοι τόκοι και οι προπληρωμές είναι ουσιώδεις, καθώς δείχνουν στους μετόχους της εταιρείας τους τύπους εσόδων και εξόδων που αναμένονται από μια επιχείρηση και βοηθούν τους διαχειριστές της εταιρείας στη λήψη αποφάσεων και τον προγραμματισμό.

• Τα δεδουλευμένα έσοδα είναι εκείνα που η εταιρεία έχει ήδη κερδίσει, αλλά δεν έχει λάβει μετρητά. Τα δεδουλευμένα έξοδα, από την άλλη πλευρά, είναι τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά τα μετρητά δεν έχουν καταβληθεί φυσικά.

• Εάν ένας πελάτης πλήρωσε εκ των προτέρων την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, προτού παραδοθούν ή παρασχεθούν τα αγαθά ή η υπηρεσία, αυτό θα καταγραφεί ως προπληρωμένο εισόδημα. Από την άλλη πλευρά, εάν η εταιρεία πλήρωσε εκ των προτέρων τις αγορές πρώτων υλών πριν από την παραλαβή αυτών των πρώτων υλών, αυτό καταγράφεται ως προπληρωμένο έξοδο.

• Η κύρια διαφορά μεταξύ των δεδουλευμένων εσόδων και των προπληρωμών είναι ότι τα δεδουλευμένα έσοδα και έξοδα είναι αυτά που δεν πληρώνονται ή εισπράττονται και τα προπληρωμένα έσοδα ή έξοδα είναι εκείνα που έχουν καταβληθεί ή εισπραχθεί εκ των προτέρων.

Περαιτέρω ανάγνωση:


  1. Διαφορά μεταξύ της απόσβεσης και της αναβολής
    Διαφορά μεταξύ δεδουλευμένων και προβλέψεων