Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί και οι απαιτήσεις είναι όροι που σχετίζονται με την επιχείρηση. Οι πληρωτέοι και πληρωτέοι λογαριασμοί είναι δύο μέρη της συναλλαγής. Οι όροι αυτοί δηλώνουν ότι είναι διαφορετικοί, "κάποιος πληρώνεται, ο άλλος χρεώνεται".

Υποχρεώσεις είναι το ποσό που μια εταιρεία πρέπει να πληρώσει για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που φέρνει. Πρόκειται για ένα μη καταβληθέν ποσό αμέσως. Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί είναι το αντίθετο των εισπρακτέων λογαριασμών. Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί είναι το ποσό που η εταιρεία πρέπει να πληρώσει για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που πωλεί. Όπως οι πληρωτέοι λογαριασμοί, οι εισπρακτέοι λογαριασμοί δεν είναι άμεσοι.

Οι πληρωτέοι λογαριασμοί μπορούν να καλούνται υποχρεώσεις και οι εισπρακτέοι λογαριασμοί είναι περιουσιακά στοιχεία. Λογαριασμοί πληρωτέοι σημαίνει ότι η εταιρεία ξοδεύει μετρητά και εισπρακτέους λογαριασμούς σημαίνει ότι η εταιρεία λαμβάνει μετρητά. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί είναι τα χρέη μιας εταιρείας που πρέπει να εξοφληθούν εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος ώστε να μην μπορούν να πληρωθούν.

Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί τηρούν αρχεία για τα χρήματα που χρειάζεται να λάβει η εταιρεία και οι πληρωτέοι λογαριασμοί αντιπροσωπεύουν το χρέος που πρέπει να πληρώσει η εταιρεία.

Ενώ οι εισπρακτέοι και οι πληρωτέοι λογαριασμοί είναι οι ίδιοι, ο πρώτος έχει πιο περίπλοκες διαδικασίες είσπραξης του χρέους. Στην περίπτωση πληρωτέων λογαριασμών, οι εταιρείες ενδέχεται να μην διαθέτουν αυστηρές διαδικασίες.

Οι πληρωτέοι λογαριασμοί και οι πληρωτέοι λογαριασμοί αναπτύσσονται σύμφωνα με τις πολιτικές, τα πρότυπα και την οικονομική θέση του κλάδου.

Οι απαιτήσεις προέρχονται από τακτικές πιστώσεις. Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί καταχωρούνται ως στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό της εταιρείας. Από την άλλη πλευρά, οι πληρωτέοι λογαριασμοί καταγράφονται ως υποχρεώσεις στον ισολογισμό της εταιρείας.

Περίληψη

1. Λογαριασμοί πληρωτέοι είναι τα ποσά που η εταιρεία πρέπει να πληρώσει για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που φέρνει. Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί είναι το ποσό που η εταιρεία πρέπει να πληρώσει για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που πωλεί. 2. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί μπορούν να καλούνται υποχρεώσεις και οι εισπρακτέοι λογαριασμοί είναι στοιχεία ενεργητικού. 3. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί είναι οφειλές της εταιρείας που οφείλονται για αθέτηση υποχρεώσεων εντός ορισμένης χρονικής περιόδου. 4. Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί λαμβάνουν υπόψη τα χρήματα της εταιρείας. Λογαριασμοί πληρωτέοι λογαριασμοί για το χρέος που η εταιρεία πρέπει να πληρώσει. 5. Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί καταχωρούνται ως στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό της εταιρείας. Από την άλλη πλευρά, οι πληρωτέοι λογαριασμοί καταγράφονται ως υποχρεώσεις στον ισολογισμό της εταιρείας.

Αναφορές